บริการครบวงจร

วันที่ : 4 สิงหาคม 2558 05:06:00
1080 อ่าน
การยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานราชการ
การยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานราชการ
 
การยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานราชการ ในการติดตั้ง Energy Reform Solar Roof ต้องยื่นให้กับหน่วยงานใดบ้าง?
    1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
    2. กกพ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ
 
เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม เพื่อยื่นแก่หน่วยงานราชการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
   -  เอกสารที่ใช้ยื่นกับการไฟฟ้าได้แก่
           1. แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 1 ฉบับ
           2. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
           3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
           4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
           5. โฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 ฉบับ
           6. บิลค่าไฟฟ้า
  -  เอกสารที่ใช้ยื่นให้แก่ กกพ ได้แก่
           1. แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
           2. หนังสือมอบอำนาจ ตามรูปแบบที่ กกพ กำหนด
           3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 -  โดยที่เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 
ถ้าลูกค้าไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ต้องทำอย่างไร?
     ต้องขอเอกสารรับรองจากกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่นั้นๆ