สำรวจออกแบบ และนำเสนอ Proposal

วันที่ : 25 มกราคม 2561 03:38:32
854 อ่าน
 
ขั้นตอนการนำเสนอโครงการ (Propose Proposal)
 
1.สำรวจพื้นที่
วิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ณ บ้าน, โรงงาน, อาคาร, สำนักงาน เพื่อสำรวจทิศทางการรับแสง, ชนิดและโครงสร้างของหลังคา รวมถึงวัตถุโดยรอบที่อาจเกิดเงาบังแผง, สำรวจจุดเชื่อมต่อระบบ Energy SOLAR  สำรวจจุดเชื่อมต่อระบบ Energy SOLAR และหาตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมกับตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 
สำรวจพื้นที่ energy solar
 
สำรวจพื้นที่ energy solar
 
energy reform solar
 
energy reform solar
 
energy reform solar
 
energy reform solar
 
energy reform solar
 
 
2. ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าจาก Load Profile หรือบิลค่าไฟฟ้าฟ้า
 
บิลค่าไฟฟ้าฟ้า
 
3. กำหนดขนาดติดตั้งระบบ Energy SOLAR  ให้เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า
4. ออกแบบการจัดวางแผง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของระบบสูงสุด
5. ออกแบบวงจรไฟฟ้าและเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. คำนวณประสิทธิภาพของระบบ (PR Ratio)
7. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน (Financial Analysis)
 
ตั้งระบบ Energy SOLAR
 
ตั้งระบบ Energy SOLAR
 
ตั้งระบบ Energy SOLAR
 
ตั้งระบบ Energy SOLAR
 
8. นำเสนอ Proposal
 
 นำเสนอ Proposal energy solar