ตรวจสอบและติดตามค่าพลังงาน

วันที่ : 13 มิถุนายน 2560 09:31:14
610 อ่าน
ระบบตรวจวัดและแสดงผล (Monitoring System)
 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำงานอัตโนมัติ โดยจะเช็คสถานะแรงดันขาเข้า (Input) และเช็คสถานะของแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่าย ณ จุดเชื่อมต่อ   หากพบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงการทำงาน   เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าก็จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายไฟฟ้าขาออก (Output) เชื่อมเข้ากับไฟฟ้าระบบจำหน่าย
 
ขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล
 
การเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล
ระบบตรวจวัดและแสดงผล (Monitoring System)
 
 
การติดตามผลผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบฯ จะสามารถเลือกค่าและช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบฯ แสดงค่าได้ ดังนี้
 
 
Yield per single day (kWh)
แสดงค่าหน่วยไฟฟ้า (หน่วย –kWh) ที่ระบบผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับในแต่ละคาบชั่วโมง ตามที่กำหนดให้แสดงค่า
 
ระบบตรวจวัดและแสดงผล (Monitoring System)
 
 
Yield per day in a month (kWh)
แสดงค่าหน่วยไฟฟ้า (หน่วย – kWh) ที่ระบบผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้ในแต่ละวัน ตลอดทั้งเดือนที่เลือกให้แสดงผล 
 
Yield per day in a month (kWh)
 
Yield by day in a week (kWh)
แสดงค่าหน่วยไฟฟ้า (หน่วย – kWh) ที่ระบบผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้สุทธิในแต่ละวัน โดยแสดงเป็นค่าหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้เรียงจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ในสัปดาห์ที่กำหนดเลือก
Yield by day in a week (kWh)
 
Yield by Month (kWh)
แสดงค่าหน่วยไฟฟ้า (หน่วย – kWh) ที่ระบบผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้สุทธิในแต่ละเดือน โดยแสดงเป็นค่าเป็นรายเดือน ในปีที่กำหนดเลือก
 
 
Yield by Month (kWh)
 
Yield Overview (kWh)
แสดงค่าหน่วยไฟฟ้า (หน่วย – kWh) ที่ระบบผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยเป็นค่าหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้สะสมในแต่ละปีตั้งแต่ติดตั้งระบบจนถึงปีปัจจุบัน
 
Yield Overview (kWh)
 
 
Power per single day (kW)
แสดงค่ากำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์ - kWh) ที่ระบบมีอัตราการทำงานได้ในแต่ละคาบชั่วโมงตั้งแต่ระบบเริ่มปฏิบัติการอัตโนมัติ ด้วยค่าความเข้มแสงน้อยสุดที่สร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงส่งไปยัง inverter และสั่งการให้ inverter เริ่มแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ตามที่กำหนดให้แสดงค่า
 
Power per single day (kW)
 
Power by week (kW)
แสดงค่ากำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์ - kWh) ที่ระบบมีอัตราการทำงานได้ในแต่ละวัน โดยแสดงภาพของกราฟ Power อย่างย่อในแต่ละวันของสัปดาห์ โดยจะแสดงกราฟรายวันในสัปดาห์ที่ user เลือกให้แสดงค่า
 
Power by week (kW)